מסמכים וטפסים נפוצים

מסמכים וטפסים נפוצים

הוראות בלתי חוזרות בעניין כספים על פי ערבות חוק המכר (456812)

ערבויות בנקאיות מטעם מבצע פרויקט הנדל"ן

כתב קיזוז מיוחד

מסמכים וטפסים לפי נושא

כתב התחייבות
יפוי כח בלתי חוזר
תצהיר + אישור עורך דין
כתב התחייבות חברה
הוראות בלתי חוזרות בעניין כספים על פי ערבות חוק המכר
בקשה לרישום הערת אזהרה
ייפוי כח בלתי חוזר באנגלית
ייפוי כוח בלתי חוזר בצרפתית
כתב קיזוז
כתב ויתור לבן זוג
בקשה לרישום הערת אזהרה
ריכוז פרטיים עיקריים בהסכם למתן אשראי
ויתור על הלוואות זכאות וביטול הוויתור
תצהיר נלווה לטופס בקשה לסיוע דיור
נספח לחוזה הלוואה בעל מרכיב זכאות
הסכם משכנתא מסגרת
תוכנית למתן הלוואות ליוצאי אתיופיה בתנאים מיוחדים (2017)
נספח ללווה שאינו ממשכן
בקשה להקטין מסגרת וחוזה הלוואה
נספח לחוזה לאיחוד זכאויות
נספח ללווה שאינו ממשכן
נספח דרגה שנייה
חוזה הלוואה שקלי
חוזה הלוואה במט"ח
בקשה להקטין מסגרת אשראי
ריכוז פרטים עיקריים בהסכם למתן אשראי
נספח תנאים שיעורים ומועדים עבור בנייה עצמית
"משכנתא בטוחה" ריבית קבועה לא צמודה למדד – בוליט
מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס אירו- שפיצר
דחייה בפירעון הלוואה גרייס מלא שקלי
מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס הפריים- בוליט
מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס הפריים- קרן שווה
מסלול הלוואה: "משכנתא בטוחה" ריבית קבועה לא צמודה למדד – קרן שווה
מסלול הלוואה: "משכנתא בטוחה"- ריבית קבועה לא צמודה למדד - שפיצר
מסלול הלוואה: ריבית משתנה על בסיס פריים שפיצר
גרייס חלקי מט"ח
מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל שנתיים על בסיס עוגן אג"ח צמוד מדד - שפיצר
הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד
מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל 5/7/10 שנים לא צמוד מדד - שפיצר
נספח דולר שפיצר גרייס מלא
נספח דוגמאות להשפעת השינויים בריבית הפריים
מסלול הלוואה: ריבית קבועה צמודה למדד - קרן שווה
מסלול הלוואה ריבית קבועה צמודה למדד - בוליט
נספח לחוזה הלוואה - ריבית משתנה כל שנה בהתאם לעוגן
מסלול הלוואה ריבית משתנה כל שנה על בסיס עוגן אגח צמוד מדד - בוליט
מסלול הלוואה ריבית משתנה כל שנה על בסיס עוגן אגח צמוד מדד - שפיצר
מסלול הלוואה ריבית משתנה כל 5 שנים על בסיס עוגן אגח צמוד מדד - שפיצר
מסלול הלוואה: ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמוד מדד - שפיצר
מסלול הלוואה משכנתא בטוחה ריבית קבועה לא צמודה למדד בוליט
דחייה בפירעון הלוואה גרייס מלא שקלי
בקשה להקצאת מסגרת אשראי
עמלת פירעון מוקדם
תדריך לווים
הצהרת נהנה ובעל שליטה
הסכם בנקאות בתקשורת
הוראה בלתי חוזרת
תצהיר דירה יחידה/חליפית
כתב התחייבות יועץ
כתב הסמכה/יפוי כח ליועץ
ויתור על הגנת זכות לדיירות מוגנת ומגבלות לעניין הגנת הדיור החלוף
התחייבות הלווים להמציא תעודת נישואין
הפנייה להערכת שמאי
הפנייה להערכת שמאי לזכאים בהתאם לכללי השמאות לזכאים
הודעה לחותם ערבות
בנקאות בתקשורת- בחירת ערוצים
אישור תשלומים
תושבות מס
גרסה עבור בעל שליטה בישות המאוגדת כחברה בעמ שקיימים לה דוחות כספיים מבוקרים לשנה שקדמה לשנת הוצאת אישור זה
גרסה עבור בעל שליטה בישות המאוגדת כחברה בעמ שדוחותיה הכספיים לשנה שקדמה לשנת הוצאת אישור זה טרם בוקרו
גרסה עבור עוסק מורשה או עוסק פטור שהדוח למס הכנסה לשנה שקדמה לשנת הוצאת אישור זה הוגש לרשויות המס
גרסה עבור עוסק מורשה או כתב התחייבותעוסק פטור שהדוח למס הכנסה לשנה שקדמה לשנת הוצאת אישור זה טרם הוגש לרשויות המס

מוכנים לצעד הבא?

לקחת את המשכנתא בקלות ומהירות, בלי נייר ועם מעט ניירת, הדרך לדירה חדשה קצרה מתמיד