הלוואה בריבית שמשתנה בתום כל תקופה של 7 שנים, ואינה צמודה למדד. המסלול משלב בין היציבות בהחזר החודשי (לפרקי זמן של 7 שנים) ובין הגמישות בתנאי ההלוואה, המתבטאת באפשרות לפרוע או לבצע שינויים בהלוואה ללא תשלום עמלות פירעון מוקדם (למעט עמלה תפעולית) מידי 7 שנים, בתחנות היציאה (מועד שינוי הריבית).
הריבית בהלוואה הינה על בסיס ריבית עוגן תשואות אג"ח ממשלתיות נסחרות במגזר הלא צמוד לתקופה של 7 שנים המתפרסם על ידי בנק ישראל.
* בטבלת "התשואה הנומינלית הנגזרת מעמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים)" בשורת "ממוצע קלנדרי" בעמודה המתייחסת לתקופה לפדיון של 7 שנים.

 

שיטות החזר טווחי שנים התנהגות הריבית הצמדה למדד המחירים לצרכן עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם
שפיצר
 
14-28 (בדילוגים של 7 שנים) משתנה מדי 7 שנים, בהתאם לריבית עוגן תשואות אג"ח ממשלתיות נסחרות לא צמודות לתקופה של שבע שנים לא צמודה ללא עמלת היוון בנקודת שינוי הריבית
  • כי אתם מעוניינים באפשרות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) ללא תשלום עמלות היוון, אחת לשבע שנים.
  • כי יתרת החוב אינה צמודה למדד, ולכן פוחתת בהתמדה החל מהתשלום הראשון. כלומר: בכל נקודת זמן תהיו חייבים לבנק פחות כסף.
  • כי בהלוואה זו הריבית משתנה רק כל 7 שנים, ומכיוון שהיא אינה צמודה למדד, ההחזרים החודשיים יציבים וקבועים לחלוטין, בתקופות שבין נקודות שינוי הריבית.